БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ

СЭЛБЭГ ХУДАЛДАА

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ